skip to Main Content
600 013 752 kontakt@biurorachunkowe-mwj.pl
In Person Assistance

Skala podatkowa – podatek dochodowy w działalności

Każdy kto chce zacząć prowadzić działalność, musi liczyć się z możliwością wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Podatek dochodowy zależy od formy opodatkowania, którą przedsiębiorca wybierze. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa. Sprawdźmy, na czym polega skala podatkowa oraz jakie obowiązują regulacje w zakresie kwoty wolnej od podatku.

Skala podatkowa w podatku dochodowym na zasadach ogólnych

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność, musi wybrać formę opodatkowania, w jakiej będzie się rozliczał z podatku dochodowego. Do form opodatkowania należą:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

Podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Przy zakładaniu działalności stanowi domyślną formę opodatkowania. Przedsiębiorca może jednak dokonać jej zmiany przez złożenie określonego wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że można jej dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód w nowym roku.

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy do grupy podatków bezpośrednich. Podatek dochodowy jest wyliczany i opłacany przez osoby fizyczne od osiągniętych dochodów bądź przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Aktem prawnym, który reguluje podatek dochodowy, jest przede wszystkim ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy pamiętać, że przy wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest wyliczany od dochodu, a nie od przychodu.

Dochód = przychód z działalności gospodarczej – koszty uzyskania przychodu

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów oraz kosztów. Mogą one prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych – jest to uzależnione od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Na tej podstawie ustalany jest dochód, od którego wyliczany jest podatek dochodowy.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek 

Od 1 stycznia 2017 został znowelizowany art. 27 ustawy o PIT, w którym ustawodawca wskazał, że:

  • w sytuacji uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie;
  • w sytuacji uzyskania dochodu powyżej kwoty 85 528 zł, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

W trakcie roku podatkowego, wyliczając zaliczkę na PIT, należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT:

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.
Kwota zmniejszająca podatek – dla roku podatkowego 2019 i 2018 

W zeznaniu rocznym należy zweryfikować wartość przysługującej kwoty zmniejszającej podatek. Przy rozliczaniu dochodów osiąganych od roku 2018, uzyskując dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, tj. nieprzekraczające kwoty 85 528 zł, kwota wolna od podatku zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodu. W sytuacji gdy osoba fizyczna rozliczająca się w oparciu o skalę podatkową w 2018 roku osiągnie dochód w wysokości nieprzekraczającej 8000 zł, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku, a jedynie do złożenia zeznania rocznego w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Warto podkreślić, że po przekroczeniu progu podatkowego, czyli osiąganiu dochodów powyżej 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zobowiązania podatkowego w zeznaniu rocznym uwzględniana jest w sposób malejący (od wartości 556,02 zł do 0 zł), aż do osiągnięcia dochodu w kwocie 127 000 zł, po przekroczeniu którego kwota wolna od podatku nie występuje.

Przykład 1.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 5000 zł.

Podatek dochodowy:

5000 x 18% = 900 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód Pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy za rok 2018 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

900 – 1440 = -540 zł

W związku z tym, że dochody Pana X nie przekroczyły w roku 2018 kwoty wolnej od podatku, musi złożyć zeznanie roczne za 2018 rok, w którym kwota podatku wynosi 0 zł.

Przykład 2.

Pan X uzyskał w 2018 roku dochód w wysokości 130 000 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 18% = 15 395,04 zł

(stosuje się stawkę podatku 18% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

130 000 – 85 528 = 44 472 zł

44 472 x 32% = 14 231,04 zł

(stosuje się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

15 395,04 + 14 231,04 = 29 626,08 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 29 626 zł